Včasná léčba fluvoxaminem snižuje počet hospitalizací s covid-19

Home Léky na Covid 19 Včasná léčba fluvoxaminem snižuje počet hospitalizací s covid-19

U pacientů s covid-19 léčených fluvoxaminem bylo zjištěno nižší riziko hospitalizace a úmrtí.

Přidělování a dostupnost vakcín je v některých oblastech světa omezená, takže výzkumníci hledají už existující léky, které by mohly být nově použity k léčbě covid-19. Fluvoxamin, selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a σ-1 receptor (S1R), může nabídnout protizánětlivé a antivirové účinky. Placebem kontrolovaná, randomizovaná, adaptivní studie studie publikovaná tento týden v odborném časopise The Lancet se snažila posoudit účinnost fluvoxaminu při prevenci hospitalizace u dospělých s covidem-19.

Výzkumníci v Minas Gerais v Brazílii použili účastníky ve věku 18 let nebo starší, kteří se dostavili do ambulantního zařízení s klinickým stavem svědčícím o covid-19 a symptomy do 7 dnů od data screeningu, nebo s pozitivním diagnostickým testem na covid-19 do 7 dnů nástupu symptomu. Účastníci měli také alespoň jednu komorbiditu, kvůli které byli zařazení mezi vysoce rizikové pro závažný covid-19 vyžadující hospitalizaci. Všem účastníkům byla poskytnuta standardní péče pro covid-19 ve veřejných zdravotnických zařízeních. Byli náhodně rozděleni a okamžitě jim začalo být  podáváno 100 mg fluvoxaminu 2x denně po dobu 10 dnů nebo odpovídající placebo. Výzkumníci sbírali data o výsledcích ve dnech 1-5, 7, 10, 14 a 28, a to osobně nebo prostřednictvím telefonu či videotelefonu. Do 5. srpna 2021 byl 1497 účastníkům náhodně přidělen fluvoxamin (n=741) nebo placebo (n=756). Střední věk účastníků byl 50 let (rozmezí 18-102 let) a 862 (58 %) byly ženy. Většina účastníků, 1428 (95 %), se identifikovalo jako smíšená rasa. Ve skupině s fluvoxaminem se objevila primární událost u 79 (11 %) účastníků ve srovnání se 119 (16 %) ve skupině s placebem. Většina událostí (87 %) byly hospitalizace. Výzkumníci zjistili statisticky významné snížení absolutního rizika o 5 % a snížení RR o 32 % ve skupině s fluvoxaminem. Bayesovský statistický beta-binomický model odhalil důkazy, že fluvoxamin snížil složený primární cílový ukazatel hospitalizace (definovaný jako setrvání v nouzovém prostředí s covid-19 nebo převoz do terciární nemocnice kvůli covid-19). Pravděpodobnost, že četnost příhod byla nižší ve skupině s fluvoxaminem než u populace s úmyslem léčit, byla 99 %. V primární analýze bylo 17 úmrtí ve skupině s fluvoxaminem a 25 úmrtí ve skupině s placebem (poměr pravděpodobnosti [OR] 0,68, 95 % CI: 0,36–1,27) a 1 úmrtí ve skupině s fluvoxaminem a 12 úmrtí ve skupině s placebem pro populaci podle protokolu (OR 0,09; 95 % CI 0,01–0,47). Podle autorů studie je tato studie „pouze druhou studií, která prokázala důležitý léčebný přínos nově použitého léku u populace s časnou léčbou. Vzhledem k bezpečnosti, dobré snášenlivosti, snadnému použití, nízké ceně a široké dostupnosti fluvoxaminu tato zjištění mohou ovlivnit národní a mezinárodní směrnice pro klinickou léčbu covid-19.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *