Rizikové faktory spojené s readmisí u covid-19

Home Medical Rizikové faktory spojené s readmisí u covid-19

Po prvotní hospitalizaci s covid-19 mají někteří pacienti specifické rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost jejich opětovného přijetí (readmise).

Není nic vzácného vidět, že i po vyléčení jsou někteří pacienti s covid-19 hospitalizovaní znovu. Ve spolupráci s nemocnicí Ascension St. John Hospital v Detroitu, Michigan, se výzkumníci snažili identifikovat rizikové faktory pro opětovné přijetí s onemocněním covid-19. Provedli historickou kohortovou studii, včetně případů covid-19 diagnostikovaných pomocí PCR testování od 8. března do 14. června 2020. Studie zahrnovala 391 pacientů, kteří přežili jednu hospitalizaci s covid-19, a následně identifikovali pacienty znovu přijaté do 30 dnů od jejich propuštění. Výzkumníci použili elektronický lékařský záznam ke sběru demografických a klinických dat, která byla analyzována pomocí různých testů, jako je t-test, chí-kvadrátový test a multivariabilní logistická regrese.

Míra readmise byla 13,3 % (znovu přijato bylo 52 z 391 pacientů). Průměrná doba do opakované hospitalizace byla 9,2 (± 7,9) dnů. Průměrný věk znovu přijatých pacientů byl 66,3 (± 18,6) let; průměrný věk pacientů, kteří nebyli znovu přijati, byl 61 (± 16) let. 44,2 % byli muži a 78,8 % Afroameričané. Nejčastějším příznakem mezi znovu přijatými byla dušnost (50 %). Nejčastější diagnózou pro readmisi byl infekční proces (57,7 %). Výzkumníci také zjistili, že potřeba přijetí na JIP nebo mechanické ventilace během první hospitalizace pacienta nezvyšuje riziko opětovného přijetí. Opětovně přijatí pacienti měli vyšší prevalenci komorbidit, konkrétně srdečního selhání a onemocnění ledvin. S readmisí také korelovala zvýšená alaninaminotransferáza (AST) a/nebo nízká hladina albuminu. U znovu přijatých činila úmrtnost 11,5 %.

Multivariabilní analýza ukázala nezávislé prediktory 30denní readmise, včetně vyššího Charlsonova skóre (p=0,004), vyššího kreatininu při přijetí v indexové hospitalizaci (p=0,009) a přítomnosti rhabdomyolýzy během indexové hospitalizace (p=0,039). U opětovně přijatých pacientů byly infekční etiologie běžné. Nezávislé prediktory opětovného přijetí do nemocnice do 30 dnů hovoří samy za sebe, ale výzkumníci doporučili další studium přispívajících rizikových faktorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *