Jak očkování modifikuje ochranu před covid-19 vyvolanou předchozí infekcí

Home Medical Jak očkování modifikuje ochranu před covid-19 vyvolanou předchozí infekcí

Několik minulých studií ukázalo, že přirozená infekce těžkým akutním respiračním syndromem SARS-CoV-2 vyvolává ochranu před reinfekcí. Autoři nedávné studie zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv zkoumali, jak očkování podané před nebo po první infekci covid-19 modifikuje ochranný účinek předchozí infekce proti reinfekci.

Plán studie

Kohortová studie provedená ve Skotsku použila data z databáze Electronic Communication of Surveillance in Scotland (ECOSS) a dva alternativní modely: Coxův regresní model s kalendářní časovou osou a další s testy jako časovou osou. Pomocí těchto modelů vypočítali a porovnali míru zjištěné infekce SARS-Cov-2 a hospitalizovaných nebo smrtelných případů covid-19 ve dvou kohortách odděleně s osoby a měsíci v ohrožení (riziku). Kromě toho odhadli účinnost vakcinace proti reinfekci, když (tito lidé) nebyli očkováni, a když byli očkováni jednou a dvěma dávkami.

 

Složení kohort

Kohorta ohrožená reinfekcí tvořila 165 004 jedinců, z toho 152 655 jedinců bylo neočkovaných při prvním pozitivním testu a 9725 dostalo jednu a 2624 dvě dávky vakcíny. Průměrná doba sledování u této kohorty byla 5 měsíců. Výzkumníci definovali data vstupu a výstupu na základě kritérií CDC. Zatímco vstupní datum bylo 90 dní po prvním pozitivním testu s omezením na práh cyklu (Ct) nižší než 33, datum ukončení bylo nejstarší datum prvního pozitivního testu, datum úmrtí nebo konec období sledování (22. září 2021). Dodrželi kritéria CDC, aby identifikovali všechny pozitivní testy nukleových kyselin na SARS-CoV-2 ve Skotsku od 1. března 2020 a vyloučili možné falešně pozitivní výsledky. Srovnávací kohorta zahrnovala 1 177 827 jedinců, kteří odpovídali kohortě s rizikem reinfekce z hlediska věku, pohlaví a obecných kritérií. Průměrná doba sledování u této kohorty byla 5,6 měsíce. V této kohortě bylo při prvním odběru vzorků neočkovaných 1 132 118 jedinců.

 

Zjištění

V kohortě s rizikem infekce bylo zjištěno 1070 reinfekcí covid-19 v době neočkovanosti, z toho 28 jedinců bylo hospitalizováno nebo zemřeli. Pro stejné parametry testu výsledky srovnávacího souboru prokázaly 1211 hospitalizací z celkem 36 488 zjištěných reinfekcí. Míra reinfekce a hospitalizace byla 6,8 a 0,18 na 1000 osob za měsíc. Tyto míry byly o 68 % a 74 % nižší než ve shodné kohortě jedinců, kteří předtím nebyli pozitivně testováni. Průměrná míra testování u neočkovaných jedinců byla nižší ve srovnávací kohortě (0,27 na měsíc) než ve skupině s rizikem infekce (0,56 na měsíc). Výzkumníci zkoumali vztah reinfekce u plně očkovaných jedinců ke stavu očkování při první infekci. V Coxově regresním modelu s testy jako časovým měřítkem a kalendářním časovým měřítkem vedlo očkování k nižší míře reinfekce. V rámci kohorty s rizikem reinfekce bylo zjištěno 56 případů reinfekce u jedinců, kteří byli očkováni (alespoň jednou dávkou) před první infekcí, zatímco 660 případů reinfekce bylo zjištěno po druhé dávce vakcíny v průběhu sledování u jedinců, kteří byli neočkovaní při první infekci. Odhadovaná účinnost očkování proti reinfekci pomocí modelu s kalendářním časovým horizontem byla 64 % pro jednu dávku vakcíny a 84 % pro dvě dávky. Účinnost očkování proti reinfekci s hospitalizací čí úmrtím vzrostla na 71 % po podání druhé dávky vakcíny u jedinců s předchozí infekcí. Ve výsledcích testu s použitím Coxova regresního modelu byl poměr četnosti detekované reinfekce po druhé dávce vakcíny u osob očkovaných alespoň jednou před první infekcí 1,35 ve srovnání s těmi, kteří nebyli při první infekci očkovaní. Data ukazují, že reinfekce s hospitalizací a úmrtím byly spojeny s vyšším věkem a klinicky rizikovými stavy.

 

Silné stránky, omezení a závěry

Silnou stránkou studie byla dostupnost velké skupiny jedinců s pozitivním testem, jejichž elektronické zdravotní záznamy byly dostupné, což umožnilo výzkumníkům prozkoumat všechny zjištěné infekce v populaci v souvislosti s povoláním. Hlavním omezením studie bylo zkreslení vzorku. Rozdílné míry testování u neočkovaných a očkovaných jedinců vedly k podhodnocení účinnosti očkování v modelu s kalendářní časovou osou. Závěry studie jsou v souladu s předchozími zprávami, které naznačují, že přirozená infekce SARS-CoV-2 chrání před reinfekcí a hospitalizací související s covid-19. Pozorování dále naznačují, že kombinace výhod přirozené infekce s očkováním vyvolává maximální ochranu před reinfekcí SARS-CoV-2 a předchozí očkování tuto ochranu nesnižuje. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *